Het beleid van de overheid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarvoor zijn goede, aangepaste, woningen nodig én nieuwe vormen van zorg (en welzijn). Maar wie gaat daar voor zorgen?

Woningcorporaties ontwikkelden woon- zorgprojecten totdat het rijk hun taak beperkte. Maar ook de veranderingen in de zorg, zoals het sluiten van bejaarden- en verzorgingstehuizen, hebben ertoe geleid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Door deze ontwikkelingen zijn veel ouderen op zoek naar geschikte woonvormen, passend bij hun wensen en behoeften. De (thuis) zorg kan dan op maat worden ingekocht.

In het Groningse Winsum hebben de inwoners met elkaar nagedacht over kleinschalige woonvormen voor ouderen.  En zo ontstond de initiatiefgroep Wonen 55+ Winsum, met als doel om in Winsum een woonvorm voor met name 55plussers te ontwikkelen, waar zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voldoende privacy is dan belangrijk, net als het principe van ‘Noaberschap’: als bewoners verleen je elkaar een zekere mate van nabuurschap of burenhulp. Professionele zorg wordt door thuiszorg geleverd.

Gezamenlijk hofje
Het initiatief kon op enthousiasme rekenen vanuit de gemeente en ondersteunende organisaties. Er bleek veel belangstelling te zijn voor een woonvorm voor ouderen, waarbij de woningen aan een gezamenlijk hofje liggen. De gemeente wil daar medewerking aan verlenen door een contingent van zestien woningen beschikbaar te stellen voor deze woonvorm.

KNHM foundation heeft dit project geruime tijd ondersteund met advies en bemiddeling. De adviseurs van KNHM schakelden ook Arcadis in, zodat er een locatiestudie gedaan kon worden op twee vrijkomende schoolterreinen. Een landschapsarchitecte en een stedenbouwkundige van Arcadis presenteerden in november dit jaar hun bevindingen voor de initiatiefgroep, die vervolgens aan de slag gaat met het uitwerken van hun voorkeur.

Schets van Arcadis wat er mogelijk is op het terrein van CBS De Piramide.

Schets van Arcadis wat er mogelijk is op het terrein van OBS De Tiggeldobe.

Interessante pilot
Johan Dijk, één van de KNHM adviseurs, zegt hierover: “Vanuit het team Groningen begeleiden René de Vink en ik samen de werkgroep. We zijn met hen op zoektocht om een leemte tussen overheid, woon- en zorginstellingen en de (oudere) burger te overbruggen. Vanaf de start heb ik het project al mogen begeleiden. Vooral in de voorfase heb ik dit extra gesteund, omdat partijen als woningcoöperaties – waar ik tientallen jaren heb gewerkt-, en zorginstellingen veel minder projecten ontwikkelen voor wonen, zorg en welzijn. In dié voorfase hebben burgerinitiatieven vaak steun nodig. Daarom is dit een interessante pilot om vanuit de KNHM betrokken te zijn.”